User Rating: 3 / 5

Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive
 


اسامي گلها به زبان انگليسي براي آموزش زبان انگليسی

Margarit گل مروارید

Mallow ختمی

Marguerite داوودی-مینا

Peony گل صد تومانی

Geranium شمعدانی

Junquil گل نسرین

DandelioN قاصدک

Sun flower آفتابگردان

Butter cup آلاله

Sinvia آهار

Red bud ارغوان

Silk tasseled ابریشم

Bind weed پیچک

Kock comb تاج خروس

Oleander خرزهره

Gardeb balsama گل حنا

LilyL سوسن-زنبق

Lilac یاس بنفش

Pansy بنفشهءفرنگی

Tulip لاله

Snap dragon گل میمون

Ston crop گل ناز

هر گل معنایی دارد که در سایت های زیر به طور کامل توضیح داده شده است:Each flower has a meaning if you want to know more hit the links below

Clare Florist

About Flowers

Grower Flowers

New-age